DOLOČILA IN SPLOŠNE POGOJE UPORABE PRODUKTOV


1.člen:

Splošna določila
Namen splošnih določil je podrobneje definirati pogoje, ki bistveno vplivajo na možnosti
uporabe produktov EasyTracker. Splošna določila je naročnik dolžan proučiti, ter razumeti pred
podpisom pogodbe oziroma pred nakupom za uporabo produktov EasyTracker.
Splošni pogoji veljajo za uporabo spletne aplikacije, naprav in pripadajoče opreme. V kolikor iz
besedila posameznih členov ne izhaja drugače. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali
nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije.


2.člen:

Definicije
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
Easytracker – Blagovna znamka, ki enotno poimenuje sistem EasyTracker za GPS spremljanje
vozil. vsebine.
Naročnik – kupec oz. uporabnik sistema EasyTracker
Izvajalec – Bent Excellent d.o.o., ki ponuja sistem EasyTracker ter skrbi za njegovo delovanje


3.člen:

Prijava v aplikacijo
Do spletne aplikacije EasyTracker uporabnik dostopa preko spletne strani www.easytracker.si
ali z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Po prijavi se uporabniku prikažejo poročila
in funkcije, ki so uporabniku na voljo glede na izbrani nakup oz. paket. Seznam je urejen na več
poglavij tako da so sorodne vsebine grafično grupirane.


4. člen:

Delovanje storitve in tehnična pomoč
Izvajalec si pridružuje pravico do občasnih motenj pri nudenju storitev zaradi rednega
vzdrževanja ali dejavnikov na katerih izvajalec ne more vplivati. Pri tem se obvezuje naročnika
obveščati vnaprej v kolikor bo to možno.
Izvajalec lahko uporabniški vmesnik sistema za sledenje vozil spremeni, vendar mora ohraniti
njegov prvotni namen in naročniku omogočati uporabo vseh storitev gps sledenja, ki jih
ponuja v okviru ponudbe.
Izvajalec ne odgovarja za škodo, stroške ali izgubo dobička v primeru prekinitve pogodbe ali v
primeru prekinitve dostopa ali oteženega dostopa do storitve gps sledenja.
Izvajalec ne odgovarja za razpoložljivost ali točnost podatkov ali preračunov ter pretvorb
podatkov iz geo-informacijskih zbirk drugih ponudnikov.
Zunanji dejavniki za katere izvajalec ni odgovoren in ne mora vplivati so: odstopanje
zabeležene lokacije vozila od dejanske do 100 metrov zaradi zmožnosti GPS Sistema,
odstopanje prikaza lokacije na zemljevidu ali tekstovnega opisa lokacije od realnega stanja
zaradi manjše natančnosti kartografije proizvajalca, onemogočeno spremljanje vozila zaradi
nedelovanje storitve (GPRS prenos podatkov) iz strani mobilnega operaterja, onemogočen
dostop do uporabniškega vmesnika zaradi nedelovanja internet povezave.


5.člen: Obligacija
EasyTracker je namenjen uporabi v mednarodnem okolju. Naročnik je dolžan zagotoviti
uporabo EasyTracker produktov skladno z zakonodajo in pravili veljavnimi na področju, na
katerem se EasyTracker produkti uporabljajo. V primeru, da naročnik ugotovi neskladje z
zakonom, je dolžan uporabo EasyTracker produktov prilagoditi zahtevam zakona, ki velja na
področju vsakokratne uporabe. Uporabnik je dolžan uporabljati EasyTracker produkte skladno
z zakonodajo in pravili, veljavnimi na področju, na katerem se Sledat produkti uporabljajo. Za
uporabo EasyTracker produktov v neskladju z zakonodajo je odgovoren naročnik.


6.člen:

Naročniško razmerje
Ob podpisu naročniške pogodbe ali plačilu po ponudbi/predračunu se naročniku dodeli
uporabniško ime in geslo za dostop do produktov EasyTracker.
V primeru odkupa sledilne naprave se sledilna naprava ali pošlje naročniku po pošti ali se
naročniku omogoči prevzem sledilne naprave v eni od poslovalnic izvajalca.
Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastanejo, ko se izvede montaža gps/gprs enote
v naročnikovo vozilo in izvajalec naročniku omogoči dostop do storitve gps sledenja.
V kolikor se naročnik odloči za lastno montažo se pravice in obveznosti iz naročniškega
razmerja začnejo, ko izvajalec naročniku preda gps/gprs enote in omogoči dostop do storitve
gps sledenja.


7.člen:

Naročnina
S podpisom pogodbe ali plačilom sledenja po predračunu ali ponudbi pridobi naročnik
uporabo do storitve GPS spremljanja vozil EasyTracker za vnaprej dogovorjeno in specificirano
obdobje.
Po preteku tega obdobja lahko naročnik in izvajalec podaljšata naročnino z medsebojnim
dogovorom (pogodba, aneks ali plačilo po predračunu/ponudbi).


8.člen:

Poškodbe gps/gprs enote in popravila
V primeru poškodb gps/gprs enote izvajalca s strani naročnika je naročnik dolžan poravnati
narejeno škodo (potne stroške in stroške popravila enote) . V kolikor sledilne naprave ni možno
popraviti ali vrnit lahko izvajalec naročniku obračuna 130 EUR za sledilno napravo.
V primeru nedelovanja gps/gprs enote je naročnik dolžan plačevati obveznosti ne glede na
delovanje gps/gprs enote do dneva prijavljene napake. Pri tem pa se naročnik zavezuje izvajalcu
omogočiti popravilo v roku 10 delovnih dni.
Izvajalec se zavezuje popraviti poškodovano gps/gprs enoto ne glede na vzrok poškodbe v največ
8 dnevih od dne, ko je bilo omogočeno popravilo na sedežu podjetja Bent Excellent-a. Prav tako
se izvajalec zavezuje odzvati na morebitne napake na programskem vmesniku v roku 3 dni od
dneva prijave napake.
V kolikor je gps/gprs naprava last naročnika je v primeru nedelovanja gps/gprs enote izvajalec
dolžan nuditi garancijo v garancijskem roku 1 leta. Po izteku garancijskega roka izvajalec ni
odgovoren za morebitna nedelovanja gps/gprs enote.


9.člen:

Napake v delovanju sistema
Izvajalec nudi naročniku tehnično pomoč preko elektronske pošte ali spletnega obrazca
»Napake/predlogi«.
Zahtevki za tehnično pomoč morajo vsebovati podatke s katerimi lahko izvajalec ugotovi
predmet reklamacije in ustrezno ukrepa.
Izvajalec se obveže naročniku, da bo z reševanjem tehnične pomoči pričel najkasneje naslednji
delovni dan od prejetja zahtevka.


10.člen:

Odgovornost ponudnika storitve
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki naročniku nastane zaradi neupoštevanja določb teh Določil
in splošnih pogojev, dogovorov ali izrecnih navodil ponudnika za uporabo kupljene ali najete
opreme, neupoštevanja splošnih pogojev koncesionarja, napak in motenj v delovanju ali
nedelovanju mobilnega omrežja koncesionarja, v nedelovanju sistema v tujih mobilnih
omrežjih, napak in motenj v delovanju ali nedelovanju internetne povezave, napak in motenj v
delovanju ali nedelovanju GPS sistema, kot tudi v primeru, če GPS signal zaradi razlogov na
katere ponudnik storitve ne more vplivati. Ponudnik ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so
shranjeni v GPS/GSM modemu ali drugi vgrajeni opremi v primeru, da se modem ali oprema iz
kateregakoli vzroka izklopi iz električne napeljave ali da se podatki izgubijo zaradi mehanske
poškodbe enote (fizični odklop, nesreča, izraba potrošnega materiala). Ponudnik storitve ne
odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi razkritja ali neavtorizirane uporabe podatkov v
primeru izgube ali razkritja uporabniškega imena in gesla. Ponudnik ne odgovarja in ne jamči
za škodo in napake, ki bi izvirale iz napak v delovanju omrežja GSM in GPRS. V nobenem
primeru ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo zaradi izgube dobička, prekinitve
poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo (gmotno ali negmotno) škodo, ki izvira iz
uporabe ali nemožnosti uporabe storitve EasyTracker. Ponudnik odgovarja le za škodo,
povzročeno namerno ali iz hude malomarnosti. Odgovornost ponudnika za morebitno
povzročeno škodo je omejena le do višine navadne škode (tj. zmanjšanje premoženja). Ob
odkritju napak in nepravilnosti oziroma nastanka škode mora naročnik nastopiti z ustreznim
ukrepom za zmanjšanje škode.


11.člen:

Obveznosti in odgovornosti naročnika
Naročnik uporablja EasyTracker produkte, storitve, podatke in vsebine prostovoljno – na lastno
željo za svoje ime, za svoj račun in na lastno odgovornost. Naročnik je sam dolžan zagotoviti
varno uporabo produktov EasyTracker ter varno interakcijo uporabe produktov EasyTracker z
ostalimi dogodki v poslovnem procesu ali življenju naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo
uporabljal storitve EasyTracker v skladu z navodili za uporabo in bo odgovarjal za dodeljeno
uporabniško ime in geslo, ki sta potrebna za uporabo storitev EasyTracker. Priporočljivo je, da
dodeljeno geslo naročnik ob prvi prijavi v sistem spremeni. Naročnik je odgovoren za vse
fizične poškodbe ali odtujitve opreme v primeru najema, tudi če so poškodbe ali odtujitve
posledica dejanj tretjih oseb. V primeru poškodbe ali odtujitve je naročnik dolžan plačati
stroške popravila oziroma zamenjave opreme Naročnik ne sme uporabiti storitve EasyTracker v
namene, ki bi na kakršen koli način kršili osebnostne pravice posameznikov, ali na način, ki ni
dovoljen z zakonom, oziroma za doseganje nezakonitih ciljev.


12.člen:

Reklamacije
Izvajalec sprejema vse reklamacije samo v pisni obliki. Reklamacijski zahtevki morajo biti
ustrezno opremljeni s prepoznavnimi podatki za analizo in reševanje reklamacije. Brez
prepoznavnih podatkov, ki bi omogočali reševanje reklamacije, se sme reklamacija zavreči kot
nepopolna. Ponudnik se obveže, da bo reklamacije reševal prednostno. Ponudnik bo z
reševanjem reklamacije pričel najkasneje naslednji delovni dan. Rok za razrešitev reklamacije
ni določen.


13.člen:

Pridržanje pravic izvajalca
Izvajalec si pridržuje pravico do zbiranja vseh podatkov, ki jih potrebuje za vzdrževanje in
izboljšavo dostopov, vsebin in produktov EasyTracker, ter uporabniške izkušnje. Vsi podatki se
uporabljajo le za interne potrebe ponudnika in ne bodo posredovani ali dostopni tretji osebi.
Izvajalec si pridržuje pravico do nadaljnjega razvoja in sprememb ob kateremkoli času in brez
predhodne najave. Izvajalec si pridrži pravico do uporabe in obdelave podatkov naročnika v
znanstvene ali raziskovalne namene, vendar le delno, anonimizirano in omejeno, na način, ki
ne ogrozi naročnika ali uporabnika.


14.člen:

Končne določbe
Določila in splošni pogoji uporabe produktov EasyTracker se naročniku skupaj s pogodbo in
ponudbo izročijo naročniku osebno ali se mu pošljejo na naslov, ki je naveden v pogodbi ali na
uradno objavljen naslov na Ajpes-u
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe oziroma dopolnitve določil in splošnih pogojev
uporabe produktov EasyTracker. Ponudnik se zavezuje, da bo naročnika o spremembah
obvestil v roku 8 dneh bodisi preko elektronske pošte, spletne strani ali preko telefona.
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi izvirali iz naročniške pogodbe, reševali
sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je za spore pristojno sodišče v
Ljubljani. S podpisom naročniške pogodbe naročnik potrjuje, da se je ob podpisu pogodbe
seznanil z Določili in splošnimi pogoji uporabe produktov Sledat ter da soglaša z njihovo
vsebino. Poleg tega se s podpisom naročniške pogodbe naročnik strinja s cenikom in ostalimi
prilogami k naročniški pogodbi.
V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te
pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.